Τι είναι η λειτουργική φυσικοθεραπεία

Στόχος της λειτουργικής φυσικοθεραπείας, είναι η βελτίωση της ικανότητας του ατόμου να αλληλεπιδρά δημιουργικά με το περιβάλλον του. Να αξιοποιεί, δηλαδή, τις δυνατότητές του για να καλύψει τις ανάγκες του, μέσα στις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται, ή αλλιώς, να φτάσει σε ένα επαρκές λειτουργικό επίπεδο.

11

Η μέθοδος της λειτουργικής φυσικοθεραπείας

Για να υλοποιηθεί μία κινητική δραστηριότητα, αρχικά συνειδητοποιείται η ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί και ο στόχος που χρειάζεται να επιτευχθεί

Στη συνέχεια συλλέγονται ιδιοδεκτικά ερεθίσματα (από μύες, τένοντες και αρθρώσεις) που συνδυάζονται με πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον (μέσω της όρασης και της ακοής) και αξιολογούνται σύμφωνα με τις δυνατότητες του ατόμου, προκειμένου να οργανωθεί ο πλέον αποδοτικός τρόπος μετακίνησης (Motor Planning).

Στη λειτουργική φυσικοθεραπεία, η οργάνωση και ο σχεδιασμός της κίνησης αναπτύσσονται σαν μια «διαδικασία επίλυσης προβλήματος», προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της βαρύτητας. Ο έλεγχος της κίνησης (Motor Control) θα ξεκινήσει από τα κεντρικότερα τμήματα (ακούσια) ώστε να αναπτυχθεί το υπόβαθρο της εκούσιας κίνησης στην περιφέρεια.

22

Ανάλυση της μεθόδου της λειτουργικής φυσικοθεραπείας

Οι κεντρικότεροι μύες ελέγχονται ακούσια. Ιδιοδεκτικά ερεθίσματα διευκολύνουν την δραστηριότητα αυτών των τμημάτων. Οι απομακρυσμένοι μύες ελέγχονται εθελούσια. Τα οπτικά ή / και τα ακουστικά ερεθίσματα διευκολύνουν την δραστηριότητα αυτών των τμημάτων.

Χρησιμοποιώντας τον όρο «Λειτουργική Φυσικοθεραπεία» αναφερόμαστε στην παροχή ερεθισμάτων στους ιδιοδεκτικούς μηχανισμούς και στα αισθητήρια όργανα με τρόπο που ενισχύει τον κινητικό έλεγχο στην πάσχουσα περιοχή και ολοκληρώνει την νευρομυϊκή δραστηριότητα προς την εκπλήρωση συγκεκριμένου στόχου.

Ο θεραπευτής, χρησιμοποιώντας τα χέρια του (“hands on”), εφαρμόζει κατάλληλη αντίσταση ή υποστήριξη στην δραστηριότητα του ατόμου, προκειμένου να διευκολύνει την εθελούσια προσπάθεια και να αποκτηθεί μία θετική κινητική εμπειρία. Στη συνέχεια η θετική εμπειρία επαναλαμβάνεται για να απομνημονευθεί και συνδυάζεται με άλλες δραστηριότητες για να ενταχθεί στην καθημερινότητα του ατόμου.

Σκοπός της λειτουργικής φυσικοθεραπείας

Η επανεκπαίδευση με λειτουργική προσέγγιση, έχει στόχο να δραστηριοποιήσει όλους εκείνους τους παράγοντες που συμμετέχουν στην δημιουργία κίνησης. Είναι μια διαδικασία εκμάθησης του ατόμου σχετικά με το πώς θα αξιοποιεί καλύτερα τις δυνάμεις που διαθέτει, προκειμένου να στέκεται καλύτερα, να κινείται ευκολότερα και να βελτιώνεται διαρκώς.

33

Σκοπός της κινητικής δραστηριότητας του ατόμου είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αυτοεξυπηρέτησή του και την ανεξάρτητη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!